Skip to content

•••

Marijke Mosterman

journalistieke producties

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Marijke Mosterman Journalistieke Producties en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Definities Artikel 1
1. “Marijke Mosterman Journalistieke Producties” eenmanszaak, gevestigd te Zwolle, Aureliavlinder 58, vertegenwoordigd door Marijke Mosterman.
2. De Opdrachtgever: degene die met Marijke Mosterman Journalistieke Producties (hierna te noemen ‘Marijke Mosterman´) de overeenkomst is aangegaan.
3. De opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
4. De overeenkomst: de overeenkomst tussen ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ en de Opdrachtgever zoals deze is of wordt gesloten.

Toepassing en geldigheid van deze algemene voorwaarden Artikel 2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ en Opdrachtgever.

Offertes en aanbiedingen Artikel 3
1. Alle offertes en aanbiedingen van ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn is gesteld. Indien geen termijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen recht worden ontleend. Het enkel uitbrengen daarvan verplicht ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ niet tot het sluiten van een overeenkomst. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien ‘Marijke Mosterman’ deze schriftelijk heeft bevestigd.
2. ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten, strategische/creatieve concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ mag de Opdrachtgever deze niet kopiëren, aan derden tonen of laten wijzigen.
3. ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ kan niet aan haar offertes en/of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.

Overeenkomst Artikel 4
1. Behoudens voor zover de overeenkomst tevens de levering van zaken omvat, is de samenwerking tussen de Opdrachtgever en ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties´ een overeenkomst van opdracht.

Algemene verplichtingen van partijen Artikel 5
1. ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
2. Opdrachtgever en ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ zullen beiden meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk, nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld aan ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’, worden gehouden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever en ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ zullen elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.
4. ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ verplicht zich alle informatie van vertrouwelijke aard door of namens Opdrachtgever verstrekt geheim te houden.

Duur overeenkomst Artikel 6
1. ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
2. Indien door ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens
noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ zijn verstrekt, heeft ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld. ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Betaling en incassokosten Artikel 7
1. Opdrachtgever dient ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ aan te geven wijze.
2. Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, dan is die alsdan een (handels)rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De (handels)rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de rente tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 95,-
4. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Auteursrecht en licentie Artikel 8
1. Op elk werk van ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing.
2. De Opdrachtgever verkrijgt van ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die door ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ in de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de Opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.
3. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het werk door de Opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is niet toegestaan.
4. De in voorgaande bedoelde licentie geldt niet voor het gebruik van werk in een door Opdrachtgever aangepaste vorm. Voor publicatie in aangepaste vorm, dient eerst toestemming gevraagd te worden aan de ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’.
5. Bij elke publicatie dient de Opdrachtgever de naam van ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ te vermelden.

Aansprakelijkheid Artikel 9
1. ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ is uitgegaan van door of
namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
2. De aansprakelijkheid van ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
3. ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
4. ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ is niet aansprakelijk voor, ongeacht welke schade ook, als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van derden die ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ met toestemming van de Opdrachtgever heeft ingeschakeld.
5. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen 2 maanden nadat de tekortkoming is ontdekt schriftelijk bij ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ te zijn ingediend.

Vrijwaring Artikel 10
1. De Opdrachtgever vrijwaart ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
Intellectueel eigendom Artikel 11
1. ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Marijke Mosterman Journalistieke Producties behoudt hierbij het recht geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in haar portfolio.

Geschillen Artikel 12
1. Geschillen tussen Opdrachtgever en ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’ naar aanleiding van de overeenkomst of de uitvoering daarvan worden beslist
door de rechter van de woonplaats van de eigenaresse van ‘Marijke Mosterman Journalistieke Producties’.
2. Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

 

 

Lees hier de pdf-versie

Deze website maakt gebruik van cookies. meer informatie

Om je de beste surfervaring te bieden, is deze site is standaard ingesteld op "cookies toestaan". Als je deze site blijft gebruiken, of als je klikt op "Accepteren", dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies

Sluiten